چای باروتی

این چای از برگ های کوچک و ریز خشک شده گیاه چای در کارخانه و پس از عبور از الک ها با شماره خاص حاصل می‌شود.

به لحاظ رنگ و طعم و کیفیت در درجه متوسطی قرار دارد و به دلیل ریز بودن سریع آماده مصرف شده و چای زوددم نام دارد

چای باروتی

محصولات باروتی