چای خاک

این کوچکترین اندازه چای است که معمولاً در چای  کیسه‌ای استفاده می‌شود. در زمان تولید چای سی تی سی، این چای به اندازه های مختلفی می‌شکند. 

در طول فرآیند جداسازی، کوچکترین اندازه‌ها همان چیزی است که به عنوان گرد و غبار نامیده می‌شود، در چای غبار نیز درجه های مختلفی وجود دارد. 

چای خاک