چای دوقوچ

چای آسام یک چای سیاه به نام منطقه تولیدی آن ، آسام ، هند است. چای آسام به طور خاص از گیاه Camellia sinensis var تولید می شود.

چای آسام در حال حاضر بیشتر در سطح دریا یا در نزدیکی سطح دریا رشد می کند و به دلیل بدن ، تند ، عطر و طعم مالتی و رنگ قوی و روشن معروف است. 

چای های آسام یا مخلوط های حاوی آسام ، اغلب به عنوان چای های “صبحانه” فروخته می شوند. 

 

چای دوقوچ

محصولات دوقوچ

تصاویر دوقوچ

چای سیاه خارجی دوقوچ

چای ارل گری دو قوچ

خواص چای

چای شکسته زرین دو قوچ