چای سیلان

چای سیلان یک برند چای است که در سریلانکا تولید می‌شود. چای سیلان نه تنها یک نشانه جغرافیایی توصیف شده، بلکه ستون فرهنگ ، میراث و هویت سری لانکا نیز می‌باشد.

 

چای گلیران

گلیران بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

گلیران صورتی

شکسته زرین ممتاز سیلان
لات : 724 - کارتن 10 کیلویی

گلیران قهوه‌ای

باروتی ممتاز سیلان
لات : 404 - کارتن 10 کیلویی

گلیران سبز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 720 - کارتن 10 کیلویی

گلیران طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

سوپر گلیران ممتاز

باروتی زرین سوپر مممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

گلیران قرمز

باروتی ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

گلیران نارنجی

نیم ریز شکسته ممتاز سیلان
لات : 123 - کارتن 10 کیلویی

گلیران زرد

نیم ریز شکسته ممتاز سیلان
لات : 824 - کارتن 10 کیلویی

گلیران نقره‌ای

باروتی زرین ممتاز
لات : 777 - کارتن 10 کیلویی

چای قهرمان

قهرمان سبز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 820 - کارتن 10 کیلویی

چای سوپر قهرمان

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

قهرمان بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

قهرمان قلم

قلم ممتاز سیلان
کارتن 10 کیلویی

قهرمان صورتی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 824 - کارتن 10 کیلویی

شامپیون

قلم ممتاز سیلان
کارتن 10 کیلویی

قهرمان طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 555 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما

چراغ راهنما سبز

باروتی زرین سوپر ممتاز
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

دوچراغ راهنما مشکی

شکسته ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

چراغ راهنما زرد

باروتی ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

چراغ راهنما بنفش

باروتی زرین ممتاز سیللان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

سه چراغ راهنما قرمز

شکسته زرین سوپر ممتاز آسام
لات : 555 - کارتن 10 کیلویی

چراغ راهنما طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

چراغ راهنما مشکی

شکسته ممتاز سیلان
لات : 505 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی

یو نی تی نقره‌ای

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 111 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی صورتی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی آبی

قلم ممتاز سیلان
لات : 666 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی نارنجی

شکسته زرین سیلان
لات : 125 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

سوپر یو نی تی

باروتی زرین سوپر ممتاز
لات : 777 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی سبز

باروتی سوپر ممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی زرد

شکسته ممتاز سیلان
لات : 525 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی قهوه‌ای

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 808 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 303 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی مشکی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

یو نی تی قرمز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی