چای هندوستان

هند بعد از چین دومین تولید کننده چای در جهان است. از جمله برد های معروف چای، آسام و چای دارجیلینگ می‌باشد.

 هند با مصرف تقریبا 30٪ از تولید جهانی بزرگترین مصرف کننده چای در جهان نیز می‌باشد. 

چای هندوستان

چای دوقوچ

دوقوچ طلایی سوپر ممتاز

شکسته زرین سوپر ممتاز آسام
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

دوقوچ بنفش

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 737 - کارتن 10 کیلویی

دوقوچ قرمز

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 747 - کارتن 10 کیلویی

دوقوچ نارنجی

سی تی سی ممتاز آسام
لات : 707 - کارتن 10 کیلویی

دوقوچ سبز

دارجلینگ ممتاز آسام
لات : 767 - کارتن 10 کیلویی

دوقوچ نارنجی

سی تی سی ممتاز هندوستان
لات : 707 - کارتن 26 کیلویی

دوقوچ زرد

قلم ممتاز آسام
لات : 797 - کارتن 10 کیلویی

دوقوچ آبی

نیم ریز شکسته ممتاز هندوستان
لات : 717 - کارتن 20 کیلویی

چای بوفالو

بوفالو نارنجی

سی تی سی اعلا آسام
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو آبی

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 666 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو زرد

لات : 626 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو طوسی

باروتی مممتاز آسام
لات : 656 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو سبز

شکسته اعلا کلکته
لات : 646 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو قرمز

قلم اعلا کلکته
لات : 646 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو بنفش

باوتی زرین ممتاز آسام
لات : 616 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو مشکی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 686 - کارتن 10 کیلویی

بوفالو طلایی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 676 - کارتن 10 کیلویی

چای تلفن نشان

تلفن نشان آبی

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 515 - کارتن 10 کیلویی

تلفن نشان طلایی

شکسته زرین ممتاز کلکته
لات : 515 - کارتن 10 کیلویی

تلفن نشان سبز

قلم ممتاز آسام
لات : 595 - کارتن 10 کیلویی

تلفن نشان قرمز

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 535 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما

سه چراغ راهنمای آبی

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 919 - کارتن 10 کیلویی

سه چراغ راهنمای زرد

نیم ریز زرین ممتاز آسام
لات : 929 - کارتن 10 کیلویی

سه چراغ راهنمای طلایی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 999 - کارتن 10 کیلویی

چراغ راهنما نشان

شکسته فوق زرین سوپر ممتاز
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

سه چراغ راهنمای طوسی

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 939 - کارتن 10 کیلویی

سه چراغ راهنمای سبز

قلم ممتاز آسام
لات : 989 - کارتن 10 کیلویی

چای شانه بسر

شانه بسر مشکی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 828 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر سبز

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 868 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر آبی

سی تی سی ممتاز آسام
لات : 909 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر بنفش

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 838 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر قهوه‌ای

باروتی ممتاز آسام
لات : 818 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر صورتی

باروتی زرین ممتاز آسام
لات : 880 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر نارنجی

سی تی سی ممتاز آسام
لات : 808 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر نقره‌ای

شکسته ممتاز آسام
لات : 858 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر طلایی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر زرد

قلم ممتاز آسام
لات : 898 - کارتن 10 کیلویی

سه چراغ راهنمای طلایی

سی تی سی سوپر ممتاز آسام
لات : 111 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر طوسی

قلم ممتاز آسام
لات : 878 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر سفید

لات : 101 - کارتن 10 کیلویی

شانه بسر قرمز

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 848 - کارتن 10 کیلویی