چای چین

چین بزرگترین تولید کننده چای در جهان است. چای در چین قدمت زیادی دارد و با فرهنگ مردم آن کشور گره خورده است. 

در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی چای تقریباً ۶ میلیون تن بوده‌است که چین با ۴۰٪ تولید بزرگترین تولیدکننده چای در جهان است.

چای چین

چای بونسای چین

چای سبز بونسای
(کارتن سبز)

چای سبز ساچمه‌ای سوپر ممتاز
لات : 100 - کارتن 10 کیلویی

چای سفید بونسای

چای سفید سوپر ممتاز
لات : 500 - کارتن 10 کیلویی

چای سبز بونسای
(کارتن قرمز)

چای سبز ساچمه‌ای ممتاز
لات : 200 - کارتن 10 کیلویی

چای سبز بونسای
(کارتن زرد)

چای سبز ساچمه‌ای
لات : 300 - کارتن 10 کیلویی

چای سبز بونسای
(کارتن آبی)

چای سبز ساچمه‌ای ممتاز
لات : 400 - کارتن 10 کیلویی