چای یک محصول خارجی است و منشا اصلی آن کشور چین است و از این کشور به تمام کشورهای دیگر اننتقال پیدا کرده است.
علیرغم تاریخ مصرف طولانی و محبوبیت چای در ایران و حتی کشت آن در نواحی شمالی کشور چای خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار است که انواع مختلف چای خارجی را می‌توان به کشورهای تولید کننده مانند چای سیلان و یا مناطق تحت تولید مانند چای آسام و یا نوع معروف چای مانند چای ماسالا شناخت.

فیلتر